Handledning

Syftet med handledning är att tydliggöra våra roller i yrkeslivet, att dra gränser mellan det privata och det professionella. Vi fokuserar på struktur, rätt kompetens och personlighet till rätt befattning i relation till medarbetare och kunder. Resultatet är att du blir tydligare och säkrare i din yrkesroll.
Vi erbjuder handledning för individ och grupp.

Grupphandledning

Är vi minst tre eller fler så bildar vi en grupp. Det betyder att flera yrkesroller och kompetenser ska samsas och dra åt samma håll. Handledningen syftar till att ta tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens. När varje individ blir tydligare blir också gruppen tillsammans mer fokuserad, effektiv och kreativ. En viktig del i handledningen är att dela erfarenheter. Handledarens roll blir då att objektivt lyssna och lyfta gruppens värden och kompetens. Slutmålet är bättre interna relationer för att sen rikta samma energi utåt till kund.

Individuell handledning

Under individuell handledning ligger fokus på önskan om och eget behov av kompetensutveckling. Syftet är liksom ovan att behålla och vidareutveckla yrkeskunnandet för att sen effektivt kanalisera den i rätt riktning för att komma slutkunden till godo.

Vår kvalitetssäkring

I all handledning som Mindmatch ger formuleras ett kontrakt, muntligt eller skriftligt, mellan handledare och de handledda. Här formuleras mål och syfte med handledningen som senare fungerar som utgångspunkt vid utvärdering av handledningen. På så sätt kan vi kvalitetssäkra handledningen såväl under pågående som efter avslutad process.

För mer informtaion: tomas@mindmatch.se

Leave a comment