Oct
7
2014

Att leda med säker grund

Idén till bilden här till vänster och texten nedan, om att leda med säker grund, kommer från George Kohlrieser (Care to Dare). Hans idéer bygger i sin tur på John Bowlby och Mary Ainsworth’s forskning om anknytningsprocessen för barn. Själva uttrycket säker grund eller trygg bas (Secure Base) härrör från Bowlbys forskning som kom att utmynna i den än idag vedertagna anknytningsteorin.
Lite förenklat skulle man kunna beskriva anknytningsteorin som en teori som beskriver hur vi tar oss an världen och relationer i den utifrån hur vi har blivit anknutna i vår första trygga bas i livet, av vår första vårdnadshavare, ofta mamman. Enligt Bowlby så börjar separationsprocessen successivt redan efter födseln och pågår sedan resten av livet. Vi lever i en ständig dynamisk process i behov av att tillhöra och att vara självständiga (separera). För att vi ska kunna separera behöver vi en trygg bas. Om barnet inte litar på att föräldern finns kvar eller är stöttande i separationsprocessen, så kommer barnet att få problem, svårigheter med att göra sig självständigt i förhållande till föräldern. 
De mönster vi präglas av i vår första bas bär vi med oss resten av livet.
Eftersom processen separera-tillhöra pågår livet ut så menar Kohlrieser att vi fungera på samma sätt som barn även som vuxna: För att kunna eller våga utmana oss själva så behöver känna tillit till oss själva, ha flera trygga baser i oss. För att ledare ska kunna inspirera och frigöra andra människors potential behöver de ha en trygg bas att stå på.  Om vi inte har fått en trygg bas i vårt första möte med livet behöver vi sörja detta för att komma vidare, och skapa nya förutsättningar för nya trygga baser i livet. Kohlrieser menar att vi behöver många trygga baser i oss för att vi ska kunna leda andra med en trygg bas.

Bilden ovan illustrerar balansen mellan trygghet och risk, mellan omsorg och utmaning. Först behöver ledare etablera en god anknytning till sina följeslagare, innan det är möjligt för dem att verkligen utmana sig själva. En ledare ska tillhandahålla en trygg och säker bas för att utveckla sina följares yttersta potential.
En grundförutsättning i att leda med säker bas är att knyta an till sin personal på ett sätt som ger dem mer energi såväl fysiskt, känslomässigt som intellektuellt, än vad de skulle kunna generera på egen hand.
Att knyta an till sina medarbetare ska inte förväxlas med vänskap. En ledare anknyter till sina följare (andra chefer, medarbetare, kollegor e t c) för att bygga förtroende och tillit – tillit till att ledaren agerar i sina följares intressen, till att ledaren stöttar dem i såväl med –som motgång och tillit till att ledaren vet vilken utmaning som är lämplig just nu.

Att lita till sin inre trygga bas som grund i sitt ledarskap handlar mycket om ren uthållighetsträning, att härbärgera energi och veta när stötta, när utmana.

Trygga ledare:

  • Tänker inte åt andra.
  • De räddar inte andra. (Låter medarbetare göra sina egna misstag)
  • De utför inte sådant som medarbetaren kan göra själv.
  • Låter medarbetaren agera själv och hjälper därefter hen att göra något meningsfullt av erfarenheten.Du praktiserar säkert ledarskap när du kombinerar och balanserar:
  • Välbefinnande och risk
  • Stöd och att tänja gränser
  • Trygghet och utmaning

Du praktiserar Säkert ledarskap när du knyter an till din personal och lägger fokus på att få teamet eller organisationen att utmana sig själva, tänja sina gränser, sätta upp mål långt utanför och bortom det förväntade.

About the Author:

Leave a comment